Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: środa, 10 marzec 2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

o g ł a s z a

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

położonych w obrębie wsi DUBICZE CERKIEWNE gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

664/98

993

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne, położona przy ul. Akacjowej, na nowo projektowanym osiedlu mieszkaniowym, działka ma kształt wydłużonego prostokąta (wymiary: ok. 20m x50 m), dojazd do działki drogą gruntową, na jej obszarze występują pojedyncze zadrzewienia. Zgodnie z decyzja Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBRiOŚ.6730.8.2011 z dnia 13.06.2011r. działka przeznaczone pod budowę budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego lub garażu w zabudowie o charakterze jednorodzinnym. Wodociąg, kanalizacja, linia niskiego napięcia w pobliżu.

28 000

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2900

664/99

1011

jw.

Ponadto na przedmiotowej działce ustanowione będzie prawo przesyłu dot. wbudowanego kanału zrzutowego ze Stacji Uzdatniania Wody w Dubiczach Cerkiewnych

29 000

j.w.

3000

664/100

1003

j.w.

Ponadto na przedmiotowej działce ustanowione będzie prawo przesyłu dot. wbudowanego kanału zrzutowego ze Stacji Uzdatniania Wody w Dubiczach Cerkiewnych

29 900

j.w.

3000

Pierwszy przetarg odbył się dn. 10.08.2020r., II przetarg odbył się 23.10.2020r., trzeci przetarg odbył się 15.01.2021r.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny każdej z nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 1881,80zł.

Przetarg odbędzie się dnia 9 kwietnia 2021r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8:

działka nr 664/98 o godzinie 1000

działka nr 664/99 o godzinie 1030

działka nr 664/100 o godzinie 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2021r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Dubicze Cerkiewne nr ...

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 05.03.2021r.