Deklaracja dostępności

Opublikowano: piątek, 31 marzec 2023

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU dubicze-cerkiewne.pl

Zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) podmiot publiczny do dnia 30 września 2020 r. zobowiązany był do powołania w swojej jednostce koordynatora do spraw dostępności.

W Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne Zarządzeniem Nr OR.120.6.2022r. Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne do pełnienia tej funkcji został wyznaczony:

Mikołaj Ławrynowicz – pracownik UG Dubicze Cerkiewne

Kontakt:

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne , ul Główna 65

pokój Nr 15 tel. (85) 682 79 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowejwww.dubicze-cerkiewne.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.dubicze-cerkiewne.pl

Data publikacji strony internetowej w obecnym kształcie:  31.03.2023r

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 30.03.2023r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 1. Niektóre z filmów nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 2. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. W niektórych artykułach w treści pojawiają linki opatrzone sformułowaniem „czytaj”, „kliknij tutaj”. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

 3. W zdjęciach nagłówkowych w aktualnościach brakuje alternatywnego tekstu. CMS uniemożliwia dodawanie tekstu alternatywnego w przypadku zdjęcia nagłówkowego w poście, podmiot w miarę możliwości finansowych dokona poprawy dostępności strony w tym zakresie. Pozostałe pliki: jpeg., png., pdf., zamieszczane w formie plakatu w tekście, banneru, galerii zawierają alternatywny opis lub są opisane w sposób umożliwiający zrozumienie publikowanej treści.

 4. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

 5. Strona nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury. Dostęp do wszystkich zakładek jest możliwy przy korzystaniu z mapy serwisu (nawigacji), obsługiwanej z poziomu klawiatury. Pozostałe części składowe strony są dostępne z poziomu klawiatury. Stosuje się standardowe skróty klawiatury.

 6. Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,,

 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów.

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR 

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2023r r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: http://wave.webaim.org/

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Paweł Jakoniuk adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660433523. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

 

Do pobrania: