Program "DOBRY START" - 300 zł na dziecko

19.06.2018

Uprzejmie informuję, iż w dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START” wprowadzające jednorazowe świadczenie  w wysokości 300 zł na dziecko.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:

  • 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
  • 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:

ü  jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

  • na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane  w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Wniosek o w/w świadczenie będzie można składać od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 r. za pomocą systemów teleinformatycznych, a mianowicie:

  • ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Empati@,
  • bankowość elektroniczną.

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu „DOBRY START” można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

WNIOSEK:

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/1.pdf

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/SDS_1Zv3.pdf