Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

wtorek, 31 sierpień 2021

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących
własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Dubicze Cerkiewne

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, obrębów ewidencyjnych gminy Dubicze Cerkiewne, od dnia 1/09/2021 do dnia 31/10/2021, w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 8, w godzinach od 8.00-16.00

Opracowany Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, po zatwierdzeniu przez Starostę Hajnowskiego, będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Ostateczną decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków podejmie Starosta Hajnowski w formie decyzji.

Zastrzeżenia i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne w pokoju nr 6 (sekretariat), na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne lub w urzędzie w pokoju nr 8.

„Projekty Uproszczonego Urządzenia Lasów” na zlecenie Starostwa Powiatowego w Hajnówce zostały opracowane przez Pana Krzysztofa Janczulewicza, Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych, ul. Białostocka 45, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 601 550 868 na podstawie ewidencji gruntów uzyskanej z Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hajnówce.