JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Od 1 czerwca nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowano: wtorek, 01 czerwiec 2021

 

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 CZERWCA 2021 ROKU

Na podstawie art. 6m, ust. 2a, ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ), w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzoną na mocy uchwały nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( Dz.. Urz. Woj. Podl. z 2021, poz. 34 ), uchwała nr 19.121/2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( Dz.. Urz. Woj. Podl. z 2021, poz. 781), Uchwała nr 20.127.2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zmienianą uchwałą Rady Gminy nr 19.12.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( Dz.. Urz. Woj. Podl. z 2021, poz. 1468 ) oraz uchwałą nr 21.134.2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 11 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zmienianą uchwałą Rady Gminy nr 19.121.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty oraz uchwałą Rady Gminy Nr 20.127.2021 z dnia 26 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zmienianą uchwałą Rady Gminy nr 19.121.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty ( Dz.. Urz. Woj. Podl. z 2021, poz. 2050) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zawiadamia:

iż, zgodnie z powyższą uchwałą od 01 czerwca 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  • 21,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

  • 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym *

  • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 42,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość **

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych) i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, w pokoju nr 2.