JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zakończyła się realizacja projektu „Szkoła naszych marzeń”

Opublikowano: poniedziałek, 20 lipiec 2020

logo

Gmina Dubicze Cerkiewne była Beneficjentem zrealizowanego w okresie od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2020r. projektu pn” Szkoła naszych marzeń” przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja. Realizatorem projektu była Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych. Funkcję koordynatora projektu pełniła Pani Nina Dobosz-Karpiuk – Dyrektor Szkoły a obsługę administracyjno-finansową sprawował Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w zakresie podstawy kształcenia ogólnego, dzięki realizacji dodatkowych zajęć i szkoleń oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Realizacja projektu z przyczyn organizacyjnych rozpoczęła się z nieznacznym opóźnieniem tj. z dniem 1 września 2018r.

W ramach projektu zostały były podejmowane działania i zrealizowane zadania:

  1. Doposażenie placów w w narzędzia TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania i zadań projektu, zapewnienie odpowiedniej odpowiedniej infrastruktury sieciowo- usługowej oraz stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu kształtującej rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów ( laptopy,tablety, tablice interaktywne, szafy do przechowywania i ładowania laptopów i tabletów).Zamówienie zostało zrealizowane w trybie przetargu nieograniczone przez Wykonawcę- 13p Sp. z o.o. ,50-514 Wrocław ,ul. Międzyleska 2-4

  1. Doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce naukowe i materiały dydaktyczne do nauczania przedmiotów W ramach zadania została doposażona pracownia przyrodnicza, fizyczna i biologicznej i chemicznej. Zamówienie zostało zrealizowane przez Wykonawcę –Grupę INVEST Sp. zo.o. ,ul. Giedlarowa 99a,37-300 Leżajsk w trybie zapytania ofertowego.

  1. Dostawę podręczników dla uczniów uczestniczących w projekcie, materiałów dla grup oraz gier edukacyjnych. Zamówienie zrealizował wykonawca-Akademia Nauki, 90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 7/6 w ramach zasad konkurencyjności.

  1. Wykorzystując powstałe oszczędności przy realizacji zadania pn” Doposażenie pracowni przedmiotowych” za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 zostało udzielone zamówienie uzupełniające na zakup 3 szt. rzutników multimedialnych do tablic interaktywnych wraz z zakupem niezbędnego osprzętu, instalacja i uruchomieniem. Zamówienie zostało zrealizowane przez Wykonawcę-AiW System s.c. A.Drozdowski,W.Stypułkowski, 18-100 Łapy, ul. Piwna 4 w trybie zapytania ofertowego

  2. Szkolenia metodyczne nauczycieli mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie;

-aktualnej wiedzy ogólnodydaktycznej i metodycznej,

- realizacja procesu kształcenia w sposób wspomagający i organizujący uczenie się ucznia,

- modernizacja procesu rozwoju ucznia, angażowania, rozbudzania zainteresowań, gotowości do rozwiązywania problemów, filozofii umysłu, neurodydaktyki.

Program obejmował 240 godz. zajęć w formie warsztatów z wykorzystaniem elementów wykładu kontrowersyjnego dla 20 nauczycieli,

 

  1. Wsparcie metodyczno-cyfrowe( 536 godz.) mające na celu eliminację barier związanych z praktycznym wykorzystaniem kompetencji nabytych na szkoleniach z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik w procesie dydaktycznym. Wsparcie obejmowało nadzór metodyczny nad każdym z nauczycieli( 20 nauczycieli) realizujących program kursów dla uczniów oraz prowadzących lekcje przedmiotowe poprzez:

- obserwację prowadzonych zajęć,

-organizowanie grupowych zajęć metodycznych,

-konsultacje indywidualne.

7. Zajęcia edukacyjne( 1260 godz .przez 2 lata- 2 godz. tygodn.) dla 76 uczniów kl.I-VIII SP i III Gimnazjum mające na celu podniesienie poziomu kompetencji społecznych, umiejętności uczenia się , podstaw przedsiębiorczości i inicjatywności z zastosowaniem:

- techniki autoprezentacji,

- pokazanie sposobów sprawnej i skutecznej komunikacji,

- pokazanie technik przyspieszających uczenie się,

- przekonanie ucznia co do świadomości własnych talentów

- nauczenie aktywności i samodzielności w procesie kształcenia,

- właściwego wykorzystania narzędzi TIK,

- asertywności i wrażliwości wobec osób innych.

8. Zajęcia poznawczo- matematyczne( 36 uczniów- 420 godz/2 lata ) oraz poznawczo- przyrodnicze( 26 uczniów/420 godz./2 lata) mające na celu podniesienie kompetencji matemat7ycznych i przyrodniczych ucznia w szczególności umiejętności poznawczych związanych z uczeniem się matematyki i przyrody z uwzględnieniem m.in.:

- techniki rozwiązywania zadań matematycznych,

-samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań ,

- techniki notowania i przetwarzania informacji,

- techniki twórczego rozwiązywania problemów,

- sposobów ułatwiających przyswajanie materiału z przedmiotów matematyki i przyrody z zastosowaniem ćwiczeń przyśpieszających proces uczenia się.

Szkolenie metodyczne nauczycieli, wsparcie metodyczno cyfrowe oraz zajęcia poznawcze i edukacyjne z uczniami były prowadzone przez specjalistów metodyków i trenerów nowoczesnych technik edukacyjnych zatrudnionych w COREREKT EDUCATION Sp.z o.o.,90-406 Łódź,ul. Piotrkowska 15, której zamówienie zostało udzielone w ramach zasad konkurencyjności .

Wartość realizowanego projektu wyniosła 556 288,73 zł z tego dofinansowanie ze środków UE 528 474,29 zł, wkład własny gminy w formie niefinansowej - 27 814,44 zł