JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych ma wyłonionego kandydata na Dyrektora Szkoły

Opublikowano: piątek, 17 lipiec 2020

W dniu 14 lipca 2020r. w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównej 67 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Do udziału w konkursie zgłosił, 1 kandydat. Konkurs przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 103.2020 z dnia 6 lipca 2020 w następującym składzie:

1. Jerzy Karpiuk – przedstawiciel organu prowadzącego, Przewodniczący Komisji,

2. Mikołaj Ławrynowicz – przedstawiciel organu prowadzącego,

3. Grażyna Kajdewicz – przedstawiciel organu prowadzącego,

4. Grażyna Czyżewska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5. Olga Granacka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6. Monika Mariola Kondracka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

7. Alina Leoniuk – przedstawiciel rady pedagogicznej,

8. Halina Treszczotko – przedstawiciel rady pedagogicznej,

9. Mariusz Niczyporuk - przedstawiciel rady rodziców,

10. Alina Nowicka - Surel – przedstawiciel rady rodziców

11.Robert Królik – Członek Komisji - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

12. Ewa Dziedzik–Borys – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego o/Hajnówka

Przed przystąpieniem do pracy każdy z członków komisji podpisał oświadczenie stosownie do zapisu art.24 KPA, ze nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronności w stosunku do kandydata.

Kolejna czynnością wykonywana przez członków komisji było sprawdzenie dokumentacji konkursowej złożonej przez kandydata pod względem formalnym i spełnienia wymagań merytorycznych wynikających z ogłoszenia o konkursie. Pod tym względem do dokumentacji nie było żadnych uwag i kandydat jednogłośnie w wyniku głosowania jawnego został dopuszczony do kolejnego etapu postepowania konkursowego.

Przesłuchanie konkursowe kandydata trwało ok. 2 godzin a jego końcowym akcentem było tajne głosowanie w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Kandydat został wyłoniony jednogłośnie uzyskując 12 głosów „za”.

W związku z powyższym powierzenie kandydatowi stanowiska dyrektora szkoły przez Wójta Gminy powinno być formalnością.

Kandydatem na powyższe stanowisko została Pani Joanna Barbara Aleksiejuk - wieloletni pracownik oświaty, nauczyciel dyplomowany posiadający duże doświadczenie w kierowaniu placówka oświatową.

Życzymy powodzenia.