JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Konkurs grantowy na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: środa, 15 styczeń 2020

Gmina Dubicze Cerkiewne zamierza przygotować wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Projekty grantowe  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza, agroturystyka, wynajem pokoi i budynków itp.) Realizacja  projektu  z zakresu dostawy i montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z UE.

Grant będzie przyznawany mieszkańcom gminy Dubicze Cerkiewne w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji OZE.

Aby rozliczyć otrzymany grant od UE, mieszkaniec zobowiązany będzie  potwierdzić dokonany przez siebie zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji OZE. Należy wówczas przedłożyć w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne niżej wymienione dokumenty:

 • oferty od 3 wykonawców z wyborem najkorzystniejszej,
 • fakturę VAT,
 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
 • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
 • oświadczenie o niezbyciu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia oddania obiektu     do użytkowania  (tzw. okres trwałości projektu),
 • oświadczenie, że w okresie trwałości projektu właściciel nieruchomości - wszystkie naprawy instalacji OZE będzie dokonywał na własny koszt lub w ramach gwarancji
 • oświadczenie , że w obiekcie na którym zamontowano instalację nie jest prowadzona działalności gospodarcza (agroturystyka, rolnicza),
 • oświadczenie RODO,
 • kosztorys powykonawczy,
 • karty katalogowe i certyfikaty,
 • instrukcję użytkowania instalacji,
 • protokół z testów i pomiarów lub próbnego rozruchu instalacji,
 • podpisany i wypełniony wniosek o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego dot. inst. fotowoltaicznej, potwierdzenie opłaty przyłączeniowej.

Planowana wartość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z regulaminem konkursu maksymalna wartość grantu to 2 mln zł.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców o składanie deklaracji dotyczącej udziału w projekcie, w celu ustalenia ostatecznej listy grantobiorców.

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w projekcie będzie pokrycie kosztów opracowania dokumentów aplikacyjnych (studium wykonalności, wniosku, regulaminu itp.).

Ogólny koszt opracowania w/w dokumentów to kwota ok. 8 tys. zł.

Udział mieszkańca w kosztach opracowania dokumentacji uzależniony będzie od ilości uczestników projektu.

Grant będzie można przeznaczyć na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia pokryje wyłącznie własne potrzeby  gospodarstw domowych.

W przypadku powstania roszczeń ze strony instytucji dofinansującej (RPOWP) w związku z wykorzystaniem urządzeń OZE  na potrzeby działalności gospodarczej, grantobiorca będzie zobowiązany w umowie z grantodawcą (Gminą) do refundacji poniesionych należności dla grantodawcy.

Planowane działania w zakresie przygotowania do złożenia projektu obejmuje etapy:

 1. Spotkanie dla zainteresowanych – 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) godz. 14.00 w sali GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
 2. Zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą.
  Deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 5, w pokoju nr 6  w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2020 r.
 1. przygotowanie przez Urząd Gminy wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 14 lutego 2020 r.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, realizacja projektu w latach 2021-2023.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 5, pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr tel. 85-682-79-88.

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Leon Małaszewski

UWAGA!

Dokumenty nie wypełnione poprawnie lub nieczytelnie zostaną odrzucone.