JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Szacowanie strat spowodowanych suszą

Opublikowano: wtorek, 26 czerwiec 2018

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne pok. nr 6 - Sekretariat. Dokumenty należy złożyć w komplecie stanowiącym:

 1. Wniosek producenta rolnego dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym w 2018 r.
 2. Załącznik nr 1 -  Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ważne! Załącznik Nr 1 musi być wypełniony zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe na rok 2018 , złożonym w ARIMR (Kopia wniosku o płatności obszarowe).

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.

Wytyczne w sprawie szacowania strat spowodowanych przez suszę oraz inne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

Aktualnie, zgodnie z komunikatami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (link Link otwiera się w nowym oknie)  susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw:

 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych,
 • krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • drzew owocowych,
 • rzepaku i rzepiku

Poszkodowani producenci rolni poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

 1. kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).
 2. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
 3. zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
 4. udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis.