Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Wojnówka

Opublikowano: czwartek, 26 maj 2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi WOJNÓWKA gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

217/3

1411

Działki niezabudowane, położone w obrębie wsi Wojnówka w kompleksie zabudowy siedliskowej. Dojazd do działek ulicą wiejska o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednio do ulicy wiejskiej przylega tylko jedna z działek (217/3 o pow. 0,1411 m2), do dz. 217/5 dojazd zapewniony jest poprzez wydzieloną drogę gruntową ozn. nr 217/2. Na działce 217/5 znajduje się rów (W-Ps V) o pow. 0,0168 ha.

Działki maja konfigurację czworoboków zbliżonych do prostokątów, dogodnych do zabudowy. Działki są niezabudowane, porośnięte trawą, aktualnie użytkowane rolniczo. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBRiOŚ.7331-19/09 z dnia 10.12.2009r. działki przeznaczone na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz garaży w zabudowie jednorodzinnej.

Wodociąg i linia niskiego napięcia w pobliżu (z planem rozbudowy).

34 110

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

3 500

217/5

998

29 400

j.w.

3 000

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych (granice ww. nieruchomości po podziale są zastabilizowane betonowymi znakami granicznymi). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 893 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2022r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8:

działka nr 217/3 o godzinie 1000 działka nr 217/5 o godzinie 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 21 czerwca 2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Wojnówka nr ...

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 24.05.2022r.