Czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Czechy Orlańskie

Opublikowano: środa, 01 kwiecień 2020

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

WÓJT GMINY DUBICZE CERKIEWNE

ogłasza czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi   CZECHY ORLAŃSKIE  gm. Dubicze Cerkiewnew drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym  213/1,  zabudowanej budynkiem poszkolnym, stan techniczny bardzo słaby, oznaczona w ewidencji gruntów jako Bi  (inne tereny zabudowane) – 0,3423ha.  Dojazd do  działki drogą asfaltową, działka w kształcie prostokąta, położona w ciągu zabudowy  siedliskowej wsi Czechy Orlańskie, nieruchomość uzbrojona w sieć: wodociągową,  telefoniczną, elektryczną. Przeznaczenie w studium:„obszary istniejącej i wyznaczonej w  planach miejscowych zabudowy usługowej kultury-UK, z  dopuszczeniem  modernizacji,  uzupełnień i zmiany funkcji”.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.

Pierwszy przetarg odbył się - 20.09.2019r., drugi przetarg – 29.11.2019r., trzeci przetarg – 10.02.2020r.

Cena wywoławcza – 29 000,00 zł, (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy)

zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w  kwocie  2099,30 zł.

Wadium w kwocie 2 900,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset) należy wnieść w pieniądzuw ww. wysokości najpóźniej do dnia 4 maja2020r. na rachunek  bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr  08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Czechy Orlańskie nr 213/1.

Oferowana cena za nieruchomość musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert i część jawna przetargu odbędzie się dnia 8 maja 2020r.o godz. 10.00 w  Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 65, pokój nr 4 - sala USC.

Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.  W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

-  wpłacenie wadium zgodnie z zasadami opisanymi powyżej;

-  złożenie do dnia 4 maja 2020r. pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem ,,Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 213/1 Czechy Orlańskie”, w Urzędzie Gminy w Dubiczach zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu,

Pisemna oferta powinna zawierać:

1)    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)    datę sporządzenia oferty,

3)    oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)    wypełniony formularz cenowy zawierający oferowaną cenę (wyższą od wywoławczej),

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl  lub pod nr tel. (085) 682 79 88.