Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych jest głównym koordynatorem działalności kulturalno- rekreacyjnej i sportowej w Gminie Dubicze Cerkiewne. Zakres realizowanych przez GOKSiR zadań jest bardzo szeroki. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa gminy z uwzględnieniem działań w zakresie upowszechniania kultury narodowej i regionalnej, upowszechnianie sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tworzenie optymalnych warunków dostępu do dóbr kultury, upowszechnianie wszelkich form rozwoju sportu, rekreacji i turystyki oraz przygotowanie i inspirowanie społeczeństwa do aktywnego twórczego w nich uczestnictwa.

Również bardzo ważnym, celem działalności GOKSiR jest rozpropagowanie Gminy Dubicze Cerkiewne i jej kulturowego dziedzictwa poprzez organizację imprez o szerszym zasięgu. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji podejmuje też działania stwarzające ofertę dla licznie odwiedzających gminę turystów, zwłaszcza podczas miesięcy wakacyjnych wypoczywających w Ośrodku Wypoczynkowym „Bachmaty”, kwaterach agroturystycznych i przebywających na terenie gminy okazjonalnie.  Do zakresu działań Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji m.in. należy kultywowanie i ochronę dziedzictwa narodowego, gromadzenie, dokumentowanie, odnowę i udostępnianie lokalnych dóbr kultury. Swoje działania w tym zakresie polegają prowadzeniu Izby Kultury Ludowej i Tradycji Pożarnictwa w Dubiczach Cerkiewnych. W ramach działalności rekreacyjno- sportowej GOKSiR prowadzi działalność Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty” na zalewem na rz. Orlanka - administruje obiektami wypoczynkowymi dysponującymi 32 miejscami noclegowymi, prowadzi wypożyczalnię sprzętu wodnego, zarządza kąpieliskiem. Pod zarządzanie GOKSiR podlega także 11 świetlic i wiejskie domów kultury.

Kadrę Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych stanowią : 

  • Mirosława Iwaniuk– dyrektor GOKSiR, tel. 85 682 79 99, 604 193 375 

        e-mal: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Leon Mikulicz– instruktor ds. sportu i imprez rekrecyjno-spotowych

         tel.(85) 685 20 54

  • Pracownicy obsługi ruchu turystycznego zatrudnieni w sezonie letnim

        tel. (85) 685 20 54( tel. Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty”)

  • Obsługę finansowa(księgowość i budżet) - Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

    tel.(85) 682 79 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gospodarze świetlic i klubów:

REMIZO-ŚWIETLICA WIEJSKA W STARYM KORNINIE

Gospodarz Świetlicy – Anna Charytoniuk

REMIZO-ŚWIETLICA WIEJSKA W KORYCISKACH

Gospodarz Świetlicy – Leon Mikucz

ŚWIETLICA WIEJSKA W ISTOKU

Gospodarz Świetlicy -  Ewa Guryn

CENTRUM KULTURY  W GRABOWCU

Gospodarz  -  Ludmiła Pietruczuk

REMIZO-ŚWIETLICA WIEJSKA W TOFIŁOWCACH

Gospodarz Świetlicy – Maria Korcz

ŚWIETLICA WIEJSKA W JELONCE

Gospodarz Świetlicy – Halina Niczyporuk

ŚWIETLICA WIEJSKA W WOJNÓWCE

Gospodarz Świetlicy – Alicja Gajewska

REMOZO-ŚWIETLICA WIEJSKA W WERSTOKU

Gospodarz Świetlicy -  Wiktor Romaniuk

ŚWIETLICA WIEJSKA W WITOWIE

Gospodarz Świetlicy – Maria Niczyporuk

 ŚWIETLICA W JAGODNIKACH

  Gospodarz świetlicy- Anna Nycz

 

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych  jest wpisany do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Gminy Dubicze Cerkiewne pod numerem 1/2018

Adres siedziby Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

17 – 204 Dubicze Cerkiewne
Ul. Główna 67
tel. 85 682 79 99

REGON: 000975782
NIP: 543-17-45-546

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

Gminny Ośrodek Kultury w Dubiczach Cerkiewnych – „historia”

Gminny Ośrodek Kultury w Dubiczach Cerkiewnych został powołany do życia na mocy uchwały nr II/10/74 Gminnej Rady Narodowej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 25 stycznia 1974r. Siedziba ośrodka mieściła się w budynku remizo-świetlicy w Dubiczach Cerkiewnych przy ówczesnej ul.40 lecia PRL 67, który był także siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej i KG PZPR. Pierwszym Kierownikiem GOK w Dubiczach Cerkiewnych był Pan Grzegorz Szwarc, który tą funkcje pełnił w okresie od 1 stycznia 1974r. do 31 marca 1979r. Od 1 stycznia 1980 na stanowisko już Dyrektora GOK została powołana Pani Halina Piotrowicz, która tą funkcje sprawowała do 11 kwietnia 1981r. Jej następcą została Pani Zenaida Starosielnik, zatrudniona w okresie  od 1 marca 1983 do 30 listopada 1982r. Od 1 lutego 1983r. do 31.01.1989r. na tym stanowisku był zatrudniony Pan Mikołaj Bachmat a od 1 marca 1989r do chwili obecnej funkcje Dyrektora GOK a później po przekształceniu Dyrektora GOKSiR pełni Pani Jolanta Socha.

 W początkowych latach działalność ośrodka koncentrowała się na zaspokajaniu potrzeb kulturowych społeczeństwa gminy poprzez organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych o zasięgu gminnym a także prowadzeniu kół zainteresowań tematycznie wynikających z zapotrzebowania społecznego a szczególnie dzieci i młodzieży. W tam tym okresie na terenie gminy funkcjonowało tylko kilka świetlic wiejskich i klubów( pozostałe były w budowie), dlatego GOK w Dubiczach Cerkiewnych stanowił centrum życia społeczno-kulturalnego społeczeństwa gminy. Działało kółko fotograficzne prowadzone przez Pan Lecha Pilskiego i pracownia plastyczna przez Piotra Guziejkę, Rada Gminna Ludowe Zespoły Sportowe, kino objazdowe, a także młodzieżowy zespół instrumentalno-wokalny „Relaks”, pod kierunkiem Pana Grzegorza Szwarca- Kierownika GOK, który często „przygrywał” na bardzo popularnych w tamtym okresie zabawach tanecznych, które były organizowane w miejscowościach gminnych tam gdzie na to pozwalały warunki lokalowe prawie w każdą sobotę.

Ponadto GOK w początkowym okresie sprawował opiekę merytoryczną nad działalnością Klubu Rolnika w Koryciskach, Klubami „Prasa – Książka – Ruch” w Starym Korninie, Czechach Orlańskich, Grabowcu, Wojnówce, a w późniejszym nad nowo wybudowanymi świetlicami wiejskimi w Jagodnikach, Tofiłowcach, Werstoku, Jelonce, Istoku i Witowie. Chlubą w tamtym czasie były zespół folklorystyczny „Kalina” działający przy świetlicy wiejskiej w Starym Korninie, którego występy były nieodłączną częścią imprez lokalnych, i regionalnych oraz LZS „Spółdzielca” Stary Kornin odnoszący sukcesy sportowe uczestnicząc, jako pierwszy w historii gminy w rozgrywkach B i A klasy OZPN na szczeblu wojewódzkim. 

Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XX/127/05 z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie zmiany nazwy GOK w Dubiczach Cerkiewnych i zakresu jego działania został przekształcony w instytucje kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. Od 2005r. zmieniona została jego nazwa a także został zwiększony zakres działania o działalność dotychczas prowadzoną przez Gminny Ośrodek, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, który uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne XXIII/126/05 z dnia 2 grudnia 2005r. został zlikwidowany(przez kilku ostatnich lat GOSiR nieformalnie był prowadzony przez pracowników GOK). Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji po zmianach prowadzi m.in. działalność Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty”, który posiada 32 miejsc noclegowych, kąpielisko, wypożyczalnię sprzętu pływającego, pole biwakowe. Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają zespoły wokalne: na bazie uczniów SP w Dubiczach Cerkiewnych zespół wokalny „Strumok”; oraz zespół wokalny w składzie ( na chwile obecną) pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy( na razie bez nazwy), nieformalne Koło Gospodyń Wiejskich, gminne koło emerytów i rencistów, Izba Kultury Ludowej i Tradycji OSP, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachamaty oraz Pracownia Orange w Grabowcu /kawiarenka internetowa/.  Na koniec miesiąca grudnia 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełny etat na czas nieokreślony, 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor Zespołu Strumok i zespołu wokalnego. W sezonie letnim GOKSiR na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudnia, co roku dodatkowo 7 osób do obsługi ruchu turystycznego w tym 2 ratowników.

W latach 2007- 2011 znacznie zmieniły się warunki lokalowe GOKSiR. Przy dofinasowaniu ze środków Unii Europejskiej dokonano kapitalnego remontu budynku GOKSiR. Wymieniono konstrukcje dachu i pokrycie dachowe, wykonano nową elewację budynku wraz z termomodernizacja, wymieniono stolarkę okienna i drzwiową, dokonano remontu wewnętrznego pomieszczeń budynku.  Dzięki bogatemu wystrojowi wnętrza sala widowiskowa GOKSiR uzyskała nowoczesny wygląd, stała się bardziej funkcjonalna w użytkowaniu, urządzono zaplecze kuchenne, odnowiono sanitariaty, wymieniono instalację elektryczną i wodociągowo- kanalizacyjną.

Działalność ośrodka na przestrzeni tych 43 lat ulegała ciągłym zmianom, których wyznacznikiem stały się zmieniające się potrzeby mieszkańców oraz możliwości instytucji kultury. Z uwagi na zachodzące zmiany polityczne i społeczno-cywilizacyjne, niektóre z tych przedsięwzięć nie są obecnie kontynuowana, ale dzięki zdobytemu w trakcie ich realizacji doświadczeniu, stały inspiracją do obecnej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji – „dziś”

Jak już wspomnieliśmy, obecna działalność ośrodka w dużym stopniu została zapoczątkowana w poprzednim okresie, ma też swoje korzenie w bogatej historii gminy i regionu. Jest dostosowywana do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, na miarę możliwości kadrowych, finansowych, organizacyjnych i uwarunkowań środowiskowych. Stworzone zostały warunki do uprawiania sportu, rekreacji, turystyki, szeroko rozumianej kultury i edukacji artystycznej i rozwoju pasji oraz zainteresowań mieszkańców. I tu przykładem mogą być:

Zespół wokalny „Strumok”, o którym krótko nadmieniliśmy wcześniej. Od kilkunastu lat reprezentuje gminę na konkursach, przeglądach i festiwalach, na których był wielokrotnie wyróżniany. Zespół ma bardzo urozmaicony prezentuje piosenki białoruskie, ukraińskie, polskie.

 Zespół wokalny, który działa przy GOKSiR od 2015r. Powstał on z inicjatywy osób( pań), pasjonatek i miłośników śpiewu. Pomimo, krótkiego okresu działalności występy zespołu cieszą się coraz większą popularnością. Uświetnia on swoimi występami uroczystości gminne, coraz częściej jest zapraszany do udziału w konkursach, festynach i przeglądach piosenek organizowanych poza granicami gminy. Zespół prezentuje śpiew dwugłosowy, wykonywany bez akompaniamentu i z elektronicznym podkładem muzycznym. W jego repertuarze znajdują się piosenki folklorystyczne, estradowe a w okresie bożonarodzeniowym, kolędy śpiewane w języku ukraińskim, białoruskim i polskim. W okresie kolędniczym skład ilościowy zespołu się zmienia a mianowicie do zespołu dołączają panowie. W tym szczególnym okresie od kilku lat zespół bierze udział w wieczorach kolęd, wigilii dla samotnych a także uczestniczy w kolędowaniach w miejscowościach gminnych.

-Ośrodek Wypoczynkowy „Bachmaty” – zalew o pow. 5,6 ha na rz. Orlanka jest doskonałym miejscem na letni wypoczynek. Urządzone jest tam kąpielisko dla dorosłych i dzieci wraz położonym w bezpośrednim sąsiedztwie placem zabaw i sanitariatem wyposażonym m.in. w prysznice. Wypoczynek można urozmaicić o wypożyczanie sprzętu wodnego kajaków, rowerów wodnych, żaglówek. Ośrodek jest wyposażony w 4 domki letniskowe dysponujące 32 miejscami noclegowymi i pole biwakowe. Okolice zbiornika to nie tylko woda, ale także lasy bogate w grzyby i inne runo leśne.

-  Izba Kultury Ludowej i Tradycji OSP-Izba Kultury i Tradycji Pożarnictwa mieści się w budynku starej szkoły z początku XX wieku. Na eksponaty tego wyjątkowego muzeum składają się głównie stare przedmioty charakterystyczne dla gminy, m.in.:  prawdziwy piec gliniany, archiwalne fotografie, sprzęty gospodarcze, przedmioty codziennego użytku, stroje, etc. Jedna z sal jest poświęcona historii OSP na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne. Z kolei w innej zali są zgromadzone eksponaty szkolne ukazujące wygląd klasy lekcyjnej, różnorodne ławki szkolne, tablice oraz wyposażenie szkolne ucznia, jakie było używane w czasie nauki w II połowie XXw. W dwóch pomieszczeniach i na korytarzu znalazła się ekspozycja przedmiotów codziennego użytku używanych przez miejscową ludność jeszcze przed kilkudziesięciu laty. Izba jest przykładem żywej historii ziemi dubickiej. Dzięki zajęciom warsztatowym,  które odbywają się w izbach urządzonych na wzór XIX-wiecznych domów wiejskich można poznać codzienne życie naszych przodków, ich mozolną pracę, której owoce zachwycają do dnia dzisiejszego.

Ważną sferą działalności ośrodka są wydarzenia kulturalne:

- „Na Iwana na Kupała” – Festyn z obrzędem świętojańskim organizowany wspólnie z Związkiem Ukraińców Podlasia nad zalewem na rz. Orlanka, który tradycyjnie uświęcają swoimi występami zespoły artystyczne i obrzędowe. Główna atrakcja festynu jest puszczanie wianków na wodzie zalewie, a także stoiska handlowe, palenie ognisk i ludowa zabawa taneczna. Jest to impreza cykliczna odbywająca się w pierwszą sobotę po 12 lipca( odpust Św.Piotra i Pawła w Dubiczach Cerkiewnych) przyciągająca ok. 10.000 osób jedna z większych imprez plenerowych w województwie i kraju.

„Festyn kultury bialoruskiej” –impreza organizowana cyklicznie przy współpracy z Białoruskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym. Głównym celem imprezy jest prezentacja i popularyzacja kultury białoruskiej, zwłaszcza tworzonej przez mniejszość białoruską w Polsce. Impreza jest organizowana w różnych miejscowościach gminnych, niejednokrotnie jest jednym z punktu programów obchodów jubileuszowych 50 lecia pożycia małżeńskiego, jubileuszu utworzenia OSP itp.

- Festyn „I tam żywuć ludzi” organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem i Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce od prawie 10 lat w „zapomniany” miejscowościach gminnych” gdzie tylko cisza gra” przyciągają mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne i okolic, którzy interesują się folklorem i kulturą muzyczną południowo-wschodniej części województwa podlaskiego