Projekt - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: środa, 15 maj 2019

 logotyp

W kwietniu 2019 r. Gmina Dubicze Cerkiewne przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii objętego RPOWP na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii tj. energii słonecznej – w celu uzyskania energii cieplnej wykorzystywanej w gospodarstwach domowych do podgrzewania wody użytkowej i produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne mieszkańców.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż: 24 instalacji kolektorów słonecznych oraz 10 instalacji paneli fotowoltaicznych.