JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi JELONKA

Opublikowano: czwartek, 18 listopad 2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi JELONKA gm. Dubicze Cerkiewne

Numer działki

155

Powierzchnia działki w m2

2500 m2

Numer Księgi Wieczystej

brak

Położenie

Obręb wsi JELONKA

Opis

nieruchomości

Nieruchomość rolna niezabudowana, w ewidencji oznaczona jako RVI – 0,25 ha, położona w obrębie wsi Jelonka, położona na skraju kompleksu istniejącej zabudowy zagrodowo – mieszkaniowej wsi Jelonka, dojazd do działki drogą żwirową. Działka ma konfigurację prostokąta (o wymiarach około 25 m x 100m), teren działki jest równy (płaski), z nieznacznym spadkiem w kierunku drogi dojazdowej. W otoczeniu działki - tereny rolnicze oraz zadrzewione. Wodociąg i linia niskiego napięcia w pobliżu.

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie w studium: „obszar gruntów ornych pozostałych klas bonitacyjnych gleb pozostawione w użytkowaniu rolniczym z ograniczonym prawem zainwestowania”

Wywoławcza cena

nieruchomości

32 850,00 zł

Wysokość wymaganego wadium

w zł

3 300 zł

Minimalne postąpienie

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 555,90 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 20 grudnia 2021r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8 o godzinie 10.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 15 grudnia 2021r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Jelonka dz. nr 155.

 

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 18.11.2021r.