JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Gminny punkt informacyjny programu "Czyste powietrze"

Opublikowano: środa, 25 sierpień 2021

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

  informuje o uruchomieniu gminnego punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

 

Punkt informacyjny czynny jest w dniach:
- wtorek od 8.00 do 13.00

- środa od 8.00 do 13.00

w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

ul. Główna 65

17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. 85 682 79 81

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania
i złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są n/w dokumenty

- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego,

- założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta: https:// portal.wfosigw.bialystok.pl

- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,

- numer księgi wieczystej,

- numer działki,

- przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,

- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,

- wartość dochodu/rodzaj PIT,

- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,

- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),

- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),

- załącznik zawierający oświadczenia: 

 • współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością),

 • współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),

- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

-w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

 • Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 • Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku.

 • Dotacja max może wynosić do:

 • 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania

 • 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

UPRAWNIENI BENEFICJENCI

 • Podstawowy poziom dofinansowania:

- roczny dochód beneficjenta, pochodzący z różnych źródeł (wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”) nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta.

 • Podwyższony poziom dofinansowania:

- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 • 2 189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa -posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Szczegółowe wymagania określono w poniższych tabelach. W usługach montażu wskazanych w poniższych tabelach zawarty jest również koszt demontażu oraz transportu.

Zakres kosztów kwalifikowanych i maksymalne poziomy dofinansowania

Nazwa inwestycji

Podstawowy poziom dofinansowania max. zł

Podwyższony poziom dofinansowania max. zł

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 tys.

60%

18 tys.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie

45%

13,5 tys.

60%

18 tys.

Pompa ciepła powietrze/powietrze

30%

3 tys.

60%

6 tys.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności

45%

20,250 tys.

60%

27 tys.

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4,5 tys.

60%

9 tys.

Kotłownia gazowa

45%

6,750 tys.

75%

11,250 tys.

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4,5 tys.

60%

9 tys.

Kocioł na węgiel

30%

3 tys.

60%

6 tys.

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 tys.

60%

12 tys.

Kocioł na pellet

30%

6 tys.

60%

12 tys.

Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie (od 01.07.2021)

30%

9 tys.

60%

12 tys.

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 tys.

60%

6 tys.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 tys.

60%

10 tys.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna (tylko przy wymianie źródła ciepła)

50 %

5 tys.

50 %

5 tys.

 

Szczegółowe wymagania prawne odnoszące się do zadań finansowanych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

  1. Pompy ciepła powietrze/woda.

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55 0C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

2. Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 0C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

3. Pompy ciepła powietrze/powietrze

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

4. Gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 0C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

5. Kotły gazowe i olejowe.

Zakupione i montowane kotły na paliwa gazowe i olej opałowy muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Kotły te muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

6. Kotły na paliwo stałe.

Zakupione i montowane w ramach Programu kotły na węgiel, zgazowujące drewno, pellet drzewny, pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe(Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100). Dodatkowo:-kotły na węgiel muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum B zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. i na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;-kotły zgazowujące drewno muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. i na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;-kotły na pellet drzewny muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. i na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;-kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie musza charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości≤ 20 mg/m3, muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. i na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

7. Kolektory słoneczne.

Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy --Kolektory słoneczne --Część 1: Wymagania ogólne” oraz normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna --Słoneczne kolektory grzewcze --Metody badań”. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

8. Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego

wersja 213i uchylającym dyrektywę 2010/30/UEw odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne. Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

9. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Zakupiona i zamontowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.