Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi STARZYNA

Opublikowano: piątek, 23 kwiecień 2021

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi STARZYNA gm. Dubicze Cerkiewne

Nr

działki

Powierz-chnia

działki

w m2.

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Wywoławcza cena

sprzedaży

w zł

Minimalne postąpienie

Wysokość wymaganego wadium

w zł

82/1

1227

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako K – użytki kopalne, położona w obrębie wsi Starzyna, położona na zapleczu zabudowy siedliskowej wsi, w granicach terenów leśnych , działka ma regularny kształt czworoboku, dojazd do działki drogą gruntową, na jej obszarze występują pojedyncze zadrzewienia (głównie sosny i brzozy) i zakrzaczenia, atrakcyjne położenie w otoczeniu lasów Puszczy Białowieskiej;

Przeznaczenie w studium: „obszar gruntów ornych pozostałych klas bonitacyjnych gleb pozostawione w użytkowaniu rolniczym z ograniczonym prawem zainwestowania „Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne znak: GKBiR. 6730.2.2012 z dnia 16.03.2012r. działka przeznaczona na realizację funkcji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i letniskowego. Wodociąg i linia niskiego napięcia w pobliżu.

30 370

Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

3 100

82/5

1004

j.w.

25 060

j.w.

2 600

82/7

1221

j.w.

31 240

j.w.

3 200

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie – 1237,18zł.

Przetarg odbędzie się dnia 24 maja 2021r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8:

działka nr 82/1 o godzinie 1000 działka nr 82/5 o godzinie 1030 działka nr 82/7 o godzinie 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 19 maja 2021r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy- tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Starzyna nr ...

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 21.04.2021r.