Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, w szczególności gdy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub gdy objęcie osób usługami opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wynika z konieczności zapewnienia takim osobom odpowiedniej opieki, usługi te mogą być przyznane w trybie pilnym. Przyznanie usług następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi decyzją administracyjną, określając ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także odpłatność.

Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada 150 % aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Cena 1 godziny usług wynosi 30 zł. Cena 1 godziny usług specjalistycznych to 35 zł.

Opłata za usługi stanowi iloczyn ceny i liczby godzin faktycznie świadczonych usług w ciągu miesiąca oraz procentowego wskaźnika odpłatności:

procent dochodu osoby samotnej w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej [%]

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi

wyrażona w procentach [%]

Dla osoby samotnej

Dla osoby w rodzinie

Do 150

bezpłatnie

bezpłatnie

150-200

5

10

200-250

8

20

250-300

10

30

300-350

15

40

350-400

20

50

400-500

30

80

Powyżej 500

100

100

Opłata za usługi jest wnoszona na rachunek bankowy GOPS w Dubiczach Cerkiewnych w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.