Świadczenia wychowawcze

            Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł należy się na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. To kwota, od której nie są odprowadzane podatki.

            Przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przyznaje się temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.

            Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowania strony. Strona powinna zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres pobierania świadczeń lub w przypadku przebywania Strony albo członka jej rodziny (w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka) za granicą w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - sprawa zostanie przekazana do Wojewody.

            Wnioskodawca otrzymuje automatycznie generowaną i przesyłaną na adres e-mail informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać ją osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Ewentualna odmowa lub uchylenie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie.

            Rodzice mają aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, co gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

            Aby zachować ciągłość wypłaty w przypadku śmierci rodzica, który ma przyznane świadczenie lub złożył wniosek – drugi rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy.

            Okres świadczeniowy będzie trwał od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego.

            W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik organu wypłacającego świadczenie, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, może zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu).

            Świadczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.