Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 maja 2022 roku

Opublikowano: środa, 04 maj 2022

Zawiadomienie

O zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 maja 2022 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. , poz. 559 ze zm.) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zawiadamia, że w dniu 25 marca 2022 r. Rada Gminy Dubicze Cerkiewne podjęła Uchwałę Nr 28.176 2022 (Dz. U. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 1594 ) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 maja 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 • 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

 • 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym *

 • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 46,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość **

2) z nieruchomości, która jest w części zamieszkała

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l – w wysokości – 4,23 zł;

 • o pojemności i 120 l - w wysokości - 6,34 zł,

 • o pojemności 240 l - w wysokości - 12,68zł,

  - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l w wysokości – 8,46 zł

 • o pojemności 120l - w wysokości - 12,68 zł,

 • o pojemności 240 l - w wysokości - 25,36 zł,

  - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za worek o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l – w wysokości - 11,33 zł

 • o pojemności i 120 l - w wysokości - 17,00 zł,

  - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

 • o pojemności 80 l w wysokości – 22,66 zł

 • o pojemności 120l - w wysokości - 34,00 zł,

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych) i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, w pokoju nr 2.

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

* W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie będzie mógł korzystać z usług PUK w Hajnówce lub wywozić ich na PSZOK.

** W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 72 8071 0006 0018 8519 2000 0470, bez wezwania, w terminach:

 • za I kwartał do 15 marca każdego roku,

 • za II kwartał do 15 maja każdego roku,

 • za III kwartał do 15 września każdego roku,

 • za IV kwartał do 15 listopada każdego roku,

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed terminem płatności zmienionej opłaty.

3) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 18.110.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. U. Woj. Podl. z 2021 r., poz. 36 ), ustala się opłatę ryczałtową w wysokości:

 • 180,00 zł za rok – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 360,00 zł za rok – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

Stawki opłat, o których mowa powyżej obowiązują bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 72 8071 0006 0018 8519 2000 0470, bez wezwania, w terminie do 31 grudnia każdego roku.