JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informacja wraz z planem kontroli zbiorników bezodpływowych

Opublikowano: wtorek, 04 lipiec 2023

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gminy prowadzą ewidencję:

  1. zbiorników bezodpływowych (szamb),
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości  porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, jeżeli nieruchomość nie jest podłączona do kanalizacji.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne.

Lista firm posiadających ww. zezwolenie na świadczenie usług na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka,
  2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o. o., ul. Słowackiego 29, 17- 200 Hajnówka,
  3. mToilet Sp. z o. o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa,
  4. TOI TOI Polska Sp. z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29,
  5. WC SERWIS Sp. z o.o, ul. Szybowa 20 E, 41-808 Zabrze.

Na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne rozpoczyna się cykl kontrolny od 1 lipca 2023 r.

Kontrola polega za sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie opłaty za tę usługę.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczani ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcja eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie  umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłaty z ww. usługę. 

Plan kontroli

                                                                                   Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

                                                                                              Leon Małaszewski