Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych jest jednostką organizacyjną Gminy Dubicze Cerkiewne podległą Wójtowi Gminy.

Celem działalności ośrodka jest:

  1. Realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.
  2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
  3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  4. Doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH
ul. Główna 65   17-204 Dubicze Cerkiewne
(budynek urzędu gminy)
Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00
tel. 85 6827989, 856827991, 85 6827987 fax 85 6827980
e-mail: gops@ dubicze-cerkiewne.pl
NIP: 543-18-67-195,  REGON: 050856423

Kadra GOPS

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych:

KIEROWNIK  GOPS

Adrianna Bielecka – pokój nr 10
tel. 85 6827989
e-mail: a.bielecka@dubicze-cerkiewne.pl

PRACOWNICY SOCJALNI:

Nina Mierociuk – starszy pracownik socjalny – pokój nr 11
tel. 85 6827991
e-mail: n.mierociuk@dubicze-cerkiewne.pl

Mirosława Gawryluk – pracownik socjalny – pokój nr 12
tel. 85 6827987
e-mail: m.gawryluk@dubicze-cerkiewne.pl

KSIEGOWOŚĆ 

Alina Pietruczuk – główny księgowy – pokój nr 2-3
tel. 85 6827994
e-mail: a.pietruczuk@dubicze-cerkiewne.pl

Rejony opiekuńcze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

1.Starszy pracownik socjalny – Nina Mierociuk, – Rejon nr 1
1) Dubicze Cerkiewne
2) Tofiłowce
3) Rutka
4) Stary Kornin
5) Koryciski
6) Czechy Orlańskie
7) Jagodniki.

2.Pracownik socjalny – Mirosława Gawryluk – Rejon nr 2
1) Jelonka
2) Grabowiec
3) Istok
4) Werstok
5) Wiluki
6) Wojnówka
7) Starzyna
8) Długi Bród
9) Witowo
10) Górny Gród

Biuletyn Informacji Publicznej GOPS

RODZINA 500+

Nowe świadczenie rodzicielskie

Złotówka za złotówkę- jak to jest??

Jak uzyskać pomoc społeczną?

Komu przysługuje pomoc społeczna?

Świadczenia pieniężne

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendium szkolne

Dodatek energetyczny

Przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

Karty Dużej Rodziny