Świadczenie Dobry Start

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

            Warunkiem otrzymania świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest wskazanie przez rodzica we wniosku szkoły, do której dziecko od 1 września będzie uczęszczało.

            Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

            Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

            Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia. Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

            Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.