Zespół Interdyscyplinarny

W Gminie Dubicze Cerkiewne działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

Misją Gminnego Zespołu  jest interweniowanie, zapobieganie, skuteczne, szybkie i profesjonalne pomaganie, dziecku i rodzinie w sytuacji krzywdzenia.

Do głównych celów i zadań Zespołu należą przede wszystkim:

  1. Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów związanych  z występowaniem zjawiska przemocy.
  2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
  3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym w sytuacji wystąpienia przemocy.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Zgłoszenie przemocy domowej do Zespołu Interdyscyplinarnego następuje poprzez sygnał z takich instytucji jak: Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy społecznej, NZOZ, Sąd/Kurator, Organizacja pozarządowa.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, tel. 85 682 79 91