Złotówka za złotówkę - jak to jest?

Od 1 stycznia 2016r. rodziny, które przekroczą próg dochodowy do zasiłku rodzinnego nie stracą świadczeń.

Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu kryterium dochodowego (tj. obecnie 674,00zł na osobę w rodzinie lub 764,00zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.

Łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego ustalonego dla całej rodziny.

Jak to jest ustalane :
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

  1. zasiłków rodzinnych – podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
  2. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu : opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka – podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
  3. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu : urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższymi zasadami, jest niższa niż 20,00 zł.- świadczenia te nie przysługują.

Nowe przepisy dotyczą tylko zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego z tytułu :

  1. urodzenia dziecka,
  2. samotnego wychowywania dziecka,
  3. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  6. rozpoczęcia roku szkolnego,
  7. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Zmiany obejmują też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.